Budownictwo inwentarskie
XXI wieku

Czym się zajmujemy
Wysoka wydajność zwierząt jest podstawą opłacalności produkcji zwierzęcej, przy równocześnie małej pracochłonności ich obsługi i niskich kosztach produkcji. Obok żywienia, które jest czynnikiem decydującym o produkcyjności, poważną rolę odgrywają również warunki, w których bytują zwierzęta.
Budownictwo rolnicze podstawowym warunkiem wstępnym wszelkich rozwiązań projektowych i wykonawczych jest znajomość wymagań zwierząt, dla których projektuje się i buduje budynki. Dotyczy to przede wszystkim wymagań odnoszących się do wymiarów funkcjonalnych, jakie mają poszczególne gatunki i kategorie zwierząt w danym, przyjętym systemie utrzymania. Wymagania użytkowe w odniesieniu do budynków rolniczych ulegają zmianom – wraz ze zmianami w metodach chowu zwierząt, lepszym poznaniem ich potrzeb, zachodzącym postępem technicznym oraz zmianami ekonomicznymi i socjalnymi zachodzącymi na wsi.
Budynek inwentarski powinien przede wszystkim zapewnić zwierzętom nie tylko ochronę przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, ale również dobre samopoczucie, które warunkowane jest między innymi odpowiednim dla danego gatunku i kategorii zwierząt mikroklimatem w pomieszczeniach oraz takimi czynnikami, jak prawidłowo rozwiązane i dostosowane do wymagań zwierząt pomieszczenia, stanowiska, a nawet ciągi technologiczne.
Celem jest określenie podstawowych wymagań technologicznych i technicznych dotyczących budynków dla bydła. Chodzi o to, aby budynki nowopowstające bądź modernizowane stwarzały warunki dla dobrego samopoczucia zwierząt, odpowiadały aktualnym wymaganiom obowiązującym w krajach Unii Europejskiej oraz spełniały w tym zakresie warunki polskich przepisów prawnych.
Należy uwzględnić wszystkie normatywy i wymagania technologiczne i techniczne odnoszące się do budynków i pomieszczeń dla bydła, które mają wpływ na warunki bytowania zwierząt. Wymagania te ujęte uprzednio w wielu dyrektywach Unii Europejskiej, przetransponowane zostały do prawodawstwa krajowego w postaci całego szeregu ustaw a następnie rozporządzeń wykonawczych. Należy również uwzględnić wymagania dotyczące obiektów o istotnym znaczeniu dla ochrony środowiska w rolnictwie, a związanych z budynkami inwentarskimi, jak urządzenia do odbioru i przechowywania odchodów, bez których produkcja zwierzęca nie może być właściwie prowadzona.

Nasze realizacje